My Alter Ego's Chosen One

My Alter Ego's Chosen One

Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre
Far
  • Helen Hoff Eviva Ego V Tim Spirit
Wesley V Majori's Donk
Poraz Beit Hamayaan
Sasja V Majoi's Donk
Shoket Me Beit Hamaayan
Reches Me Beit Hamayaan
Venita V D Doelaar
Mor
  • Tchernaja Kalitva Dark Angel
Nasha Marka Dmitriy Donskoy
Dada Do's Mister Bean
Nasha Marka Mistika
Slavjanka Ocharovatelnaya Asol
Hatz Bat Chen
Slavjanka Shanel